Bevezetés

Jelen Nyilatkozat célja tájékoztatni a www.snetx.hu oldal látogatóit arról, hogy a I & R SMART TECHNOLOGY KFT. a weboldalak használatának és a szolgáltatások igénybevételének során hogyan kezeli a személyes adatokat, a felhasználók hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes és üzleti adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Jogszabályoknak való megfelelés

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. adatkezelési elvei, a kialakított eljárások, valamint jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és egyezményeknek, különösen az alábbiaknak:

  • Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • Magyarország Alaptörvénye

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

A kezelt adatok köre

Hírlevél feliratkozás

Társaságunk jelenleg nem üzemeltet hírlevél küldő rendszert.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feliratkozó értesüljön a I & R SMART TECHNOLOGY KFT. aktuális híreiről, akcióiról, rendezvényeiről.

Az adatok megőrzésének ideje

A társaság jelenleg nem üzemeltet hírlevél küldő rendszert.

Hitlevélről történő leiratkozási lehetőségek

A társaság jelenleg nem üzemeltet hírlevél küldő rendszert.

Kapcsolati űrlap

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT.-nal való online kapcsolatfelvételt a kapcsolati űrlap kitöltésével kezdeményezheti a www.snetx.hu/contact  oldalon. Az Ön kérdése függvényében adatai a megfelelő szakterület felé kerül továbbításra.

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. üzleti szolgáltatásait és weboldalainak szolgáltatásait kizárólag 16 év feletti személyek vehetik igénybe. Miután a kapcsolati űrlap kitöltése önkéntes, Ön az űrlap kitöltésével igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A kapcsolati űrlap kitöltése során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a I & R SMART TECHNOLOGY KFT. ezért felelősséget nem vállal.

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. a kapcsolati űrlap kitöltése során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel az űrlap kitöltőjével történő kapcsolatfelvétel céljából:

Adat Felhasználói hozzájárulás Adatkezelés célja
Név Kötelező A felhasználó beazonosítása
Email cím Kötelező Erre az email címre küldjük a hírleveleket
Üzenet Kötelező A felhasználó céljának megismerése
Telefonszám Kötelező A felhasználó beazonosítása
Adatkezelés elfogadása Kötelező Adatkezelés elfogadásnak rögzítése

 

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele a I & R SMART TECHNOLOGY KFT..

Az adatok megőrzésének ideje

A felhasználó az ivancsik.renato@irst.hu címre küldött levélben kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a www.snetx.hu  használatával összefüggő személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

Adatkezelő adatai

A www.snetx.hu és I & R Smart Technology Kft.port.hu weboldalak adatkezelője a I & R SMART TECHNOLOGY KFT.

Az adatkezelő adatvédelmi felelőse Iváncsik Renátó. A felhasználó a ivancsik.renato@irst.hu  email címen regisztrációs törlési kérelmet és adattörlési kérelmet jelezhet az adatkezelő felé.

A felhasználó adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentéseit, illetve személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdéseit az ivancsik.renato@irst.hu címre küldheti be.

Adatfeldolgozók

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. a www.snetx.hu oldalak üzemeltetéséhez (szerverüzemeltetés) külső technikai supportot vesz igénybe a

Netszamuráj Kft

Székhely: Vác, Naszály u. 18. 2600

Cégjegyzékszám: 13 09 134670

Adószám: 11743473213

Képviselő: Rujder Sándor
Telefonszám: +36205460246

E-mail cím: rujders@netszamuraj.hu      

Honlap: https://netszamuraj.hu

Az adatfeldolgozó elérhetősége adatvédelmi kérdésekben:

Telefonszám: +36205460246

E-mail cím: rujders@netszamuraj.hu      

 

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. a www.snetx.hu weboldal használatával összefüggő felhasználói adatokat titkosan kezeli, azokat a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlan harmadik félnek nem adja át.

A I & R Smart Technology Kft.port.hu weboldal üzemeltetéséhez a I & R SMART TECHNOLOGY KFT. tárhelyszolgáltatást vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Netszamuráj Kft

Székhely: Vác, Naszály u. 18. 2600

Cégjegyzékszám: 13 09 134670

Adószám: 11743473213

 Az adatfeldolgozó elérhetősége:  info@netszamuraj.hu

Cookie kezelés

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. milyen sütiket és mire használ?

A I & R SMART TECHNOLOGY KFT. a sütiket a következő célokból használja

  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  • anonimizált használati és forgalmi statisztikát gyűjtése weboldalunk fejlesztése céljából,
  • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Statisztikát biztosító sütik

A www.snetx.hu oldalakon a Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics szolgáltatás által tárolt felhasználói és eseményszintű adatok nem törlődnek automatikusan az Analytics kiszolgálóiról. Ez azokra a felhasználói és eseményszintű adatokra vonatkozik, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (ilyen például a User ID), valamint hirdetési azonosítókhoz (ilyenek például a DoubleClick-cookie-k, az Android hirdetésazonosítója vagy az Apple Identifier for Advertisers azonosító) vannak társítva.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

A Google Analytics sütik kikapcsolása ezzel az eszközzel elvégezhető: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Az egyes böngészőkbe kiegészítőket is letölthet, ami az oldalon futó cookie kikapcsolását lehetővé teszi.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: I & R Smart Technology Kft.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi köz 4.

Cégjegyzékszám: 13 09 198738

Adószám: 26687520-2-13

Képviselő: Iváncsik Renátó
Telefonszám: +36203478219

E-mail cím: ivancsik.renato@irst.hu

Honlap: https://snetx.hu